පනත් හා නීති

*අමාත්‍යාංශ / දෙපාර්තමේන්තු / ආයතනවල කාර්යභාරය පාලනය කරන ව්‍යවස්ථාව (ගැසට් නිවේදනයට අනුව)

අමාත්‍යාංශය/ ආයතනය අදාළ නීති
තාක්‍ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය (ACCIMT) 1994 අංක 11 දරණ විද්‍යා හා තාක්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීමේ පනත
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය (NIFS)
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) විද්‍යා හා තාක්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීමේ පනත
ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (NERDC)
ජාතික විද්‍යා පදනම (NSF) විද්‍යා හා තාක්ෂණ සංවර්ධන පනත
ජාතික පර්යේෂණ සභාව (NRC)
ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිසම (NASTEC)
ශ්‍රී ලංකා අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ප්‍රතීතන මණ්ඩලය (SLAB)
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI)
ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම (SLIC)
ග්‍රහලෝකාගාරය විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාශය යටතේ අංශයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ
ශ්‍රී ලංකා නිනිති තාක්ෂණ ආයතනය (පෞද්) සමාගම රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහයෝගීතාවකි

විද්‍යා සඟරා

විද්‍යා සඟරා - 2021

2021 03 02

02nd March 20021

[PDF - 5MB]

     

විද්‍යා සඟරා - 2019

dece 

 2019 දෙසැම්බර් 30

[PDF - 48MB]

vidya nov si

2019 නොවැම්බර් මස 13[PDF - 4MB]

vidya mag oct si

2019 ඔක්තෝබර් මස 09
[PDF - 4MB]

 vidya aug si19

2019 සැප්තැම්බර් මස 04
[PDF - 5 MB]

       

vidya aug si

2019 අගෝස්තු මස 07
[PDF - 5 MB]

 

july vidya mag si

2019 ජූලි මස 03
[PDF - 5 MB]

vidya june si
2019 ජූනි මස 05
[PDF - 5 MB]

vidya mag si may2019
2019 මැයි මස 08
[PDF - 4 MB]

       
sc mag april
2019 අප්‍රේල් මස 03
[PDF - 5 MB] 
     

විද්‍යා සඟරා - 2018

may si 1
2018 මැයි මස 30
[PDF - 27 MB]
  april si 18
2018 අප්‍රේල් මස 25
[PDF - 23 MB]
 vidya mag sin march
2018 මාර්තු මස 28
[PDF - 19 MB]
si feb 2018
2018 පෙබරවාරි මස 28
[PDF - 26 MB]
 
       
sin jan 2018
2018 ජනවාරි මස 27
[PDF - 25.32 MB]
     

විද්‍යා සඟරා - 2017

sin dec 2017
2017 දෙසැම්බර් මස 27
[PDF - 14 MB]
vidya magazine november 29 si 1
2017 නොවැම්බර් මස 29
[PDF - 05 MB]
 
vidya magazine november 10 si 1
2017 නොවැම්බර් මස 10
[PDF - 05 MB]
 
vidya magazine october 25 si 1
2017 ඔක්තෝබර් මස 25
[PDF - 04 MB]
 
       
CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2017 සැප්තැම්බර් මස 27
[PDF - 05 MB]
thumbnail 6
2017 අගෝස්තු මස 30
[PDF - 04 MB]
thumbnail 7
2017 ජූලි මස 26
[PDF - 11 MB]
thumbnail 6
2017 ජූනි මස 28
[PDF - 05 MB]
       
thumbnail 5
2017 මැයි මස 31
[PDF - 05 MB]
thumbnail 4
2017 අප්‍රේල් මස 26
[PDF - 05 MB]
thumbnail 3
2017 මාර්තු මස 29
[PDF - 05 MB]
thumbnail 02
2017 පෙබරවාරි මස 22
[PDF - 04 MB]
       
thumbnail 1
2017 ජනවාරි මස 25
[PDF - 05 MB]
     

විද්‍යා සඟරා - 2016

thumbnail12
2016 දෙසැම්බර් මස 28
[PDF - 17 MB]
thumnbnail11
2016 නොවැම්බර් මස 30
[PDF - 13 MB]
thumbnail 10
2016 නොවැම්බර් මස 09
[PDF - 09 MB]
thumbnail9
2016 සැප්තැම්බර් මස 28
[PDF - 12 MB]
       
thumbnail8
2016 අගෝස්තු මස 31
[PDF - 17 MB]
thumbnail7
2016 ජූලි මස 27
[PDF - 11 MB]

2016 ජූනි මස 29
[PDF - 29 MB]

2016 මැයි මස 25
[PDF - 15 MB]
       

2016 අප්‍රේල් මස 27
[PDF - 04 MB]

2016 අප්‍රේල් මස 01
[PDF - 04 MB]

2016 ජනවාරි මස 29
[PDF - 11MB]
 

කාර්යය මණ්ඩල විස්තර

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018, පරිගණක දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු හා ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධිකාරක