சட்டங்கள் மற்றும் நீதிச் சட்டங்கள்

* அமைச்சின்/ திணைக்களங்களின்/ நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளை நிர்வகிக்கின்ற சட்டம் (வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம்)

அமைச்சு / நிறுவனம் ஏற்புடையதான சட்டங்கள்
விஞ்ஞான, தெரிழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சு
நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆர்தர் சி. கிளார்க் நிறுவனம் (ACCIMT) 1994ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி சட்டம்
அடிப்படை கற்கைகளுக்கான தேசிய நிறுவனம் (NIFS)
கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ITI) விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி
தேசிய எந்திரவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையம் (NERDC)
தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் (NSF) விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி சட்டம்
தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் (NRC)
தேசிய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழு (NASTEC)
உறுதிப்படுத்தல் மதிப்பீட்டுக்கான இலங்கை தத்துவ சபை (SLAB)
இலங்கை கட்டளைகள் நிறுவனம் (SLSI)
இலங்கை புத்தாக்குநர்கள் ஆணைக்குழு (SLIC)
கோள்மண்டலம் விஞ்ஞான, தெரிழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் கீழுள்ள ஒரு பிரிவு
வரை. இலங்கை நெனோ தொழில்நுட்ப (தனியார்) நிறுவனம் தனியார் அரச பங்காண்மை

வித்யா சஞ்சிகைகள்

வித்யா சஞ்சிகைகள் - 2021

2021 03 02

02nd March 20021

[PDF - 5MB]

     

வித்யா சஞ்சிகைகள் - 2019

dece 

 30th Dec 2019

[PDF - 48MB]

vidya nov ta 

2019 நவம்பர் 13
[PDF - 4MB]

vidya mag oct ta

2019 ஒக்டோபர் 09
[PDF - 4MB]

vidya aug ta19 
2019 செப்டம்பர் 04
[PDF - 04 MB]
       

vidya aug ta

07 ஆகஸ்ட் 2019
[PDF - 5 MB]

 

july vidya paper ta

2019 ஜூலை 03
[PDF - 5 MB]

vidya june ta
2019 ஜூன் 05
[PDF - 5 MB]

vidya mag ta may2019
10 மே 2019
[PDF - 4 MB]

       
mag sa ta
03 ஏப்பிரல் 2019
[PDF - 5 MB]
 
     

வித்யா சஞ்சிகைகள் - 2018

may ta 1
30 மே 2018
[PDF - 36 MB]
 april ta 18
25 ஏப்பிரல் 2018
[PDF - 16 MB]
 vidya mag tamil march
28 மார்ச் 2018
[PDF - 21 MB]
 ta feb 2018
2018 பெப்ரவரி 28
[PDF - 16 MB]
       
CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2018 ஜனவரி 31
[PDF - 19 MB]
 
     

 வித்யா சஞ்சிகைகள் - 2017

ta dec 2017
2017 டிசம்பர் 27
[PDF - 12 MB]
CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2017 நவம்பர் 29
[PDF - 05 MB]
 
 CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2017 நவம்பர் 10
[PDF - 05 MB]
 CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2017 ஒக்டோபர் 25
[PDF - 04 MB]
       
CDN 09 27 pg01 dms vid 001
2017 செப்டம்பர் 27
[PDF - 05 MB]
thumbnail 6
2017 ஆகஸ்ட் 30
[PDF - 04 MB]
thumbnail 7
2017 ஜூலை 26
[PDF - 11 MB]
thumbnail 6
2017 ஜூன் 28
[PDF - 05 MB]
       
thumbnail 5
2017 மே 31
[PDF - 05 MB]
thumbnail 4
2017 ஏப்ரல் 26
[PDF - 05 MB]
thumbnail 3
2017 மார்ச் 29
[PDF - 05 MB]
thumbnail 02
2017 பெப்ரவரி 22
[PDF - 04 MB]
       
thumbnail 1
2017 ஜனவரி 25
[PDF - 05 MB]
     

வித்யா சஞ்சிகைகள் - 2016

thumbnail12
2016 டிசம்பர் 28
[PDF - 17 MB]
thumnbnail11
2016 நவம்பர் 30
[PDF - 13 MB]
thumbnail 10
2016 நவம்பர் 09
[PDF - 09 MB]
thumbnail9
2016 செப்டம்பர் 28
[PDF - 12 MB]
       
thumbnail8
2016 ஆகஸ்ட் 31
[PDF - 17 MB]
thumbnail7
2016 ஜூலை 27
[PDF - 11 MB]

2016 ஜூன் 29
[PDF - 29 MB]

2016 மே 25
[PDF - 15 MB]
       

2016 ஏப்ரல் 27
[PDF - 04 MB]

2016 ஏப்ரல் 1
[PDF - 04 MB]

2016 ஜனவரி 29
[PDF - 11MB]
 

ஊழியர் தகவல்

வினைத்திறன் காண் பரீட்சை – 2018, கணனித்தரவு பதிவு இயக்குனர் மற்றும் வெளிக்கள கூட்டணைப்பாளர்