නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

නවීන තාක්ෂණය පිලිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය (ACCIMT) හි මූලික කාර්යභාරය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම කඩිනම් කරවීම සහ නවීන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ අනාගත අධ්‍යයන කටයුතු වර්ධනය කිරීමයි.මේ සඳහා සන්නිවේදනය සහ අදාළ විද්‍යා, තොරතුරු තාක්ෂණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව, අභ්‍යාවකාශ තාක්ෂණය, රොබෝ තාක්ෂණය, ප්‍රකාශ විද්‍යාව  සහ නව ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පිරිවැය ඵලදායි ගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, සුරක්ෂිත පානීය ජලය, ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ති යෙදවුම්, බලශක්ති සහ පරිසරය, කෘෂිකර්මාන්තය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව යනාදිය ඇතුළත් වන රටෙහි සංවර්ධන වැඩසටහන්හි ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කාර්යයන්හි නිරතව සිටී. NERDC හි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පර්යේෂණ සොයා ගැනීම් හරහා  ඉදිකිරීම් සඳහා වැයවන ඉහළ පිරිවැය, බලශක්ති අර්බුදය, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රමාණවත් නොවන යටිතල පහසුකම්, ප්‍රවාහනයේදී  ආහාර අපතේයාම හා පාරිසරික ගැටළු වැනි වැදගත් ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දී ඇත.

ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

මුලික පර්යේෂණ සඳහා කැප වූ රටේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය ජාතික මුලික අධ්‍යයන ආයතනය (NIFS) වේ. පොදු අරමුණු සඳහා මුලික අධ්‍යයන හා මූලික විමර්ශනයන් ආරම්භ කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පැවැත්වීම සහ එම අධ්‍යනයන් හා අදාලව යෙදවුම් වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය පරිදි රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන සමඟ සහයෝගීතා ගොඩනංවා ගැනීම යන කාර්යයන් ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු කරගනිමින්, 1981 අංක 55 දරණ මුලින් පැවති මූලික අධ්‍යයන ආයතන පනත, 2014 අංක 25 දරණ පනත මගින් සංශෝධනයට ලක්කෙරිණි. 

ජාතික පර්යේෂණ සභාව

ජාතික පර්යේෂණ සභාව(NRC) 2007 වර්ෂයේදී ජනාධිපතිතුමන් විසින් ස්ථාපනය කරන ලදී. උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාගනු වස් රට තුළ ක්‍රියාකාරී ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණික ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම උදෙසා විද්‍යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා පහසුකම් සැලසීම සඳහා රජයට සහාය වීම මෙම ආයතනය හරහා අපේක්ෂිතය. ජාතික පර්යේෂණ සභාව හි සුවිශේෂී සංකල්පයක් වන්නේ ගෝලීයව විද්‍යාව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා විශිෂ්ට දායකත්වයක් සපයමින් මෙරටට වැදගත් වන පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයින් දිරිමත් කිරීමයි. පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය (R&D) සම්බන්ධ මුල්‍ය කළමණාකරණය සහ පරිපාලනය පිළිබඳ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්‍රණයක ඇති වැදගත්කම අවබෝධ කර ගනිමින්, 2016 ජූලි 7 වන දින පනතක් සම්මත කර ඇති අතර, 2016 අංක 11 දරණ පනත යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් ලෙස NRC ජාතික පර්යේෂණ සභාව පිහිටුවනු ලැබ ඇත.

ජාතික විද්‍යා පදනම

ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලය 2007 වර්ෂයේදී බොහෝ විට ස්ථාපනය කරන ලදී. උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා රට තුළ ජාතික විද්‍යාව සහ තාක්ෂණික ප්‍රජාවක් විවෘත කිරීම සඳහා විද්‍යාව හා තාක්ෂණික පර්යේෂණ, සම්බන්ධීකරණය සහ පහසුකම් සැපයීම සඳහා රජයේ සහය වීම. ජාතික පර්යේෂණ සභාව සුවිශේෂී සංකල්පයක් වන්නේ විද්‍යාව ගෝලීය විද්‍යාව ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා විශිෂ්ට දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා වන පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයින් දිරිමත් වැඩසටහන. පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය (R&D) සම්බන්ධ මුල් පිටපත කළමණාකරණය සහ පරිපාලනය පිළිබඳ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්‍රණයක් ඇති වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීම, 2016 ජූලි 7 වන දින පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර ඇති අතර, 2016 අංක 11 දාරණ පනත යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් ලෙස NRC ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම

1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන් දිරිගැන්වීමේ පනත මඟින් පිහිටුවා ඇති ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වන ශ්‍රීලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම (SLIC), ශ්‍රී ලාංකීය නව නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය හා දිරිමත් කිරීම හා ඒවා වාණිජකරණය කිරීමේ පුළුල් අරමුණ ඇතිව පිහිටුවා තිබේ .

ජාතික නවෝත්පාදන නියෝජිතායතනය (NIA)

ශ්‍රී ලංකා ජාතික විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ නව්‍යකරණ උපායමාර්ගය ප්‍රකාරව වටිනාකම එකතු කිරිම සහ වාණජ්‍යකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා කටයුතු කිරීම මෙම අංශයේ වගකීම වේ.