නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය:
3 වන මහළ, සෙත්සිරිපාය පළමු අදියර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
(+94) 112 879 410
ෆැක්ස්:
(+94) 112 879 412
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.