கரும்பலகையில் எழுதி விளக்கமளிக்க முடியாத வானியல் நிலைகளை வினைத்திறன்மிக்க வகையில் விளங்கப்படுத்துதல் மற்றும் கோள் மண்டல காட்சிகள் ஊடாக பிரபஞ்சம் பற்றி பார்வையாளர்களுக்கு ஆழமான அறிவை வழங்குதல் நடமாடும் கோள்மண்டல சமர்ப்பணங்கள், இரவுநேரத்தில் ஆகாயத்தை அவதானிக்கும் முகாம்கள் போன்ற வெளிவாரி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவை ஊடாக வானியல் அறிவை விருத்திசெய்வதற்கும் வானியல் IT அலகுடன் இணைவதற்கும் வசதிப்படுத்துதல் இப்பிரிவின் பொறுப்பாகும்.