அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற நிறுவகங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை திட்டமிடல், அவதானித்தல், மீளாய்வுசெய்தல் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் என்பவற்றிற்கு வசதிப்படுத்துதல் இப்பிரிவின் பொறுப்பாகும்.