விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம் ஆகிய துறைகளில் சர்வதேச கூட்டிணைவுக்கு வசதிப்படுத்துதல் இப்பிரிவின் பொறுப்பாகும்.