ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி மூலோபாய பணி சட்டகம் என்பவற்றைத் தயாரிப்பதற்கும் அமுலாக்குவதற்கும் வசதிகளை ஏற்படுத்துவது இப்பிரிவின் பொறுப்பாகும்.